ევროინტეგრაცია, ანუ საქართველოს სოდომიზაცია

ევროინტეგრაცია, ანუ საქართველოს სოდომიზაცია

15 აპრილს საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურად გაასაჯაროვა ევროკომისიის კითხვარი, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე მოსაზრების მოსამზადებლად გადმოეცა.

თვალის ერთი გადავლებითაც ნათლად ჩანს, რომ ევროინტეგრაცია ეს არის გზა საქართველოს სოდომიზაციისკენ. ქვემოთ გთავაზობთ რამოდენიმე ამონარიდს კითხვარიდან:

181. What are the competences of the NHRI/Ombudsperson’s institution in the field of human rights and what type of recommendations can it hand down? Does the Institution have special competences regarding the rights of women, rights of children, rights of older persons, rights of persons with disabilities, rights of LGBTIQ persons, or protection of minorities (including ethnic, racial or religious minorities)? Can the NHRI/Ombudsperson’s institution have investigation power? Can the NHRI/Ombudsperson act ex officio?

181. რა კომპეტენცია აქვს NHRI/ომბუდსმენის ინსტიტუტს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში და რა ტიპის რეკომენდაციები შეუძლია მას გასცეს? აქვს თუ არა ინსტიტუტს სპეციალური კომპეტენციები ქალთა უფლებებთან, ბავშვთა უფლებებთან, ხანდაზმულთა უფლებებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან, ლგბტიქ პირთა უფლებებთან ან უმცირესობათა (მათ შორის ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური უმცირესობების) დაცვასთან დაკავშირებით? შეუძლია თუ არა NHRI/ომბუდსმენის ინსტიტუტს ჰქონდეს საგამოძიებო უფლებამოსილება? შეუძლია თუ არა NHRI/ომბუდსმენი იმოქმედოს ex officio?

184. Do police, prison and border guards and other law enforcement officers receive training on human rights, including training on the rights of women, rights of the child, rights of older persons, rights of persons with disabilities, persons belonging to minorities, LGBTIQ persons?

184. უტარდებათ თუ არა პოლიციელებს, ციხის ბადრაგს, მესაზღვრეებს და სხვა სამართალდამცავებს ტრენინგი ადამიანის უფლებებზე, მათ შორის ქალთა, ბავშვის, ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, უმცირესობების მიკუთვნებულ პირთა და ლგბტიქ პირთა უფლებებზე?

191. What actions have been taken to ensure effective investigation of all ill-treatment allegations and strengthening internal control services dealing with such allegations, including cases targeting women, children, LGBTIQ persons, persons with disabilities and members of minorities?

191. რა ქმედებები იქნა მიღებული არასათანადო მოპყრობის შესახებ ყველა ბრალდების ეფექტური გამოძიების და შიდა კონტროლის სერვისების გასაძლიერებლად, რომლებიც ეხება ასეთ ბრალდებებს, მათ შორის ქალების, ბავშვების, ლგბტიქ პირების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და უმცირესობების წარმომადგენლების მიმართ?

198. Elaborate how the right to marry and the right to found a family are protected within the domestic legislation, including partnerships open to same-sex couples.

198. დააკონკრეტეთ, თუ როგორ არის დაცული ქორწინების უფლება და ოჯახის შექმნის უფლება შიდა კანონმდებლობის ფარგლებში, მათ შორის პარტნიორობა, რომელიც ღიაა ერთსქესიანი წყვილებისთვის.

226. What are the legislative and policy instruments in place to prevent and tackle discrimination based on membership of a national minority, ethnic or social origin, sex, gender, race, colour, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, property, birth, disability, age or sexual orientation? Has a general anti-discrimination law been adopted and when? Is there an overall anti-discrimination strategy in place?

226. რა საკანონმდებლო და პოლიტიკური ინსტრუმენტები არსებობს ეროვნული უმცირესობის წევრობის, ეთნიკური ან სოციალური წარმომავლობის, სქესის, გენდერის, რასის, ფერის, გენეტიკური მახასიათებლების, ენის, მრწამსის, პოლიტიკური აზრის, ქონების, დაბადების, ინვალიდობის, ასაკის თუ სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის პრევენციისა და აღკვეთისთვის? მიღებულია თუ არა ზოგადი ანტიდისკრიმინაციული კანონი და როდის? არსებობს თუ არა ზოგადი ანტიდისკრიმინაციული სტრატეგია?

235. Is any legal measure in place regarding gender identity? Is legal gender recognition in place? If so, what provisions apply to legally change one’s gender marker in identity documents?

235. არსებობს თუ არა რაიმე სამართლებრივი ზომა გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებით? არსებობს თუ არა კანონის მხრივ გენდერის აღიარება? თუ ასეა, რა დებულებები ვრცელდება პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ნიშნის კანონიერად შეცვლაზე?

236. Has Georgia taken measures to align with Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity of the Council of Europe?

236. მიიღო თუ არა საქართველომ ზომები ევროსაბჭოს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ მინისტრთა კომიტეტის CM/Rec(2010)5 რეკომენდაციის შესაბამისად?

245. Are there any other practical measures and institutional mechanisms supporting gender equality? Describe the participation of civil society in the work of institutional gender mechanism, if any.

245. არსებობს თუ არა გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერი სხვა პრაქტიკული ზომები და ინსტიტუციური მექანიზმები? აღწერეთ სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა ინსტიტუციური გენდერული მექანიზმის მუშაობაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

247. Is there a strategy/action plan in place in the area of gender equality? If so, please explain its scope and the main objectives to be fulfilled? Is there a monitoring mechanism in place? Please describe.

247. არსებობს თუ არა სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა გენდერული თანასწორობის სფეროში? თუ ასეა, გთხოვთ განმარტოთ მისი ფარგლები და ძირითადი მიზნები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს. არსებობს თუ არა მონიტორინგის მექანიზმი? გთხოვთ აღწეროთ.

248. Have permanent gender equality bodies been established? Has Georgia established specialised services to combat discrimination based on sex? If so, which legislative framework, institutional context, composition, functions and powers pertain to these services?

248. შეიქმნა თუ არა გენდერული თანასწორობის მუდმივი ორგანოები? დააარსა თუ არა საქართველომ სპეციალიზებული სერვისები სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად? თუ ასეა, რომელი საკანონმდებლო ჩარჩო, ინსტიტუციური კონტექსტი, შემადგენლობა, ფუნქციები და უფლებამოსილებები ეხება ამ სერვისებს?

306. What is the legislative, institutional and policy framework for measures against racism and xenophobia (including against hate speech and hate crime)?

306. როგორია საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და პოლიტიკის ჩარჩო რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ (მათ შორის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილის დანაშაულის წინააღმდეგ)?

307. Provide information concerning specific legislative or policy measures to counter hate speech (both to the online and offline world).

307. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია კონკრეტული საკანონმდებლო ან პოლიტიკის ღონისძიებების შესახებ სიძულვილის ენის საწინააღმდეგოდ (როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ სამყაროში).

308. What is the methodology used to collect data on hate speech and hate crime, including on their bias motivations? How are such cases investigated and prosecuted by the law enforcement bodies and the judiciary? Please provide any available figure on cases of hate speech and hate crime reported to the public authorities, including, if available, a breakdown according to their bias motivations as well as on victims or perpetrators.

308. რა მეთოდოლოგია გამოიყენება სიძულვილის ენისა და სიძულვილის დანაშაულის შესახებ მონაცემების შესაგროვებლად, მათ შორის მიკერძოებულ მოტივებზე? როგორ იძიებენ და სჯიან მსგავს საქმეებს სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლება? გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მონაცემი სიძულვილის ენისა და სიძულვილის დანაშაულის შემთხვევებზე, რომლებიც მოხსენებულია საჯარო ხელისუფლებისთვის, მათ შორის, თუ ეს შესაძლებელია, მათი მიკერძოებული მოტივაციის, ასევე მსხვერპლთა ან მოძალადეების მიხედვით.

ZNEOBA.GE

_ _ _ _ _

Zneoba.ge-ს რედაქციის განმარტება:

ტერმინი გენდერი (gender) თავის ნაშრომებში 1955 წელს გამოიყენა სექსოლოგმა ჯ. მანმა, როდესაც ტრანსგენდერებს და სხვა მამათმავლებს იკვლევდა.

უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც საუბარია “გენდერულ თანასწორობაზე”, იგულისხმება არა ქალი და მამაკაცი, არამედ გარყვნილების და პათოლოგიების ის სახეები, რომლებსაც სოდომიის ცოდვის და სიბილწის პროპაგანდისტებმა “მეცნიერული” ტერმინები დაარქვეს:

ჰომოსექსუალი, ლესბოსელი, ანდროგინი, ბი-გენდერი, ქალ-კაცი, კაც-ქალი, ვარიაბელური გენდერი, გენდერქვიერი, ინტერსექსუალი, არცერთ გენდერი, ასექსუალი, არაბინარული, პანგენდერი, პანსექსუალი, ტრანს-მამრი, ტრანს-კაცი, ტრანს-მდედრი, ტრანს-ქალი, ტრანსი – * (გენდერის ვარსკვლავი), ტრანსი – * – მდედრი, ტრანსი – * – ქალი, ტრანსი – * – მამრი, ტრანსი – * – კაცი, ტრანს-ადამიანი, ტრანს-ფემინინი, ტრანს-გენდერი, ტრანსექსუალი-პერსონა, ტრანსექსუალი, ტრანსექსუალი მდედრი, ტრანსექსუალი მამრი, ტრანსექსუალი კაცი, ტრანსექსუალი ქალი, ტრანსმასქულინი, ინტერ – * – მამრი, ინტერ – * – კაცი, ინტერ – * – ქალი, ინტერ – * – ადამიანი, ინტერ-გენდერი, ინტერ-სექსუალი, ინტერსექსი, ორმაგი გენდერი, ორმაგი ანდროგინი, ჰერმოფროდიტი, ორმაგი სული, მესამე გენდერი, მეოთხე გენდერი, ტრანსვესტიტი, ქროს-გენდერი, დინებადი გენდერი, ნულოვანი გენდერი, ცისგენდერი, ცისგენდერი – მდედრი, ცისგენდერი – მამრი, ცისგენდერი – კაცი, ცისგენდერი – ქალი, სხვები…. (იხილეთ სტატია “გენდერული თანასწორობა” ანუ გარყვნილების 56 სახე)