პარლამენტმა სახალხო დამცველს ლგბტ ტერორის დაწყების უფლება მიანიჭა!

პარლამენტმა სახალხო დამცველს ლგბტ ტერორის დაწყების უფლება მიანიჭა!

2019 წლის 3 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მორიგი უზნეო კანონი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც, სახალხო დამცველს, ფაქტიურად, საპოლიციო ფუნქციები და ცისფერი ტერორის უფლება მიანიჭა.

პარლამენტის ვებგვერდზე ამ კანონის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ:

“წარმოდგენილი კანონის პროექტის მიხედვით, საქართველოს სახალხო დამცველი, თავისი ფუნქციების შესასრულებლად უფლებამოსილი იქნება, როგორც მოსარჩელემ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, მიმართოს სასამართლოს სარჩელით, თუ იურიდიულმა პირმა ან კერძო სამართლის სხვა სუბიექტმა მის რეკომენდაციას არ უპასუხა ან ეს რეკომენდაცია არ გაიზიარა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც დისკრიმინაციას ადასტურებს. ამასთან, სახალხო დამცველს უფლება აქვს დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებით ფიზიკურ პირებს, იურიდიულ პირებსა და კერძო სამართლის სხვა სუბიექტებს, მოსთხოვოს და დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა მიიღოს შემოწმებისათვის აუცილებელი ყველა ცნობა, დოკუმენტი და სხვა მასალა, მოსთხოვოს და მიიღოს წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამის საკითხებზე.”
(საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი “საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ”)

ანუ, ახალი კანონი სახალხო დამცველს უფლებას ანიჭებს, ატეროროს საქართველოს მოქალაქეები, თუ ისინი ღიად გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას მამათმავლობის ცოდვის მიმართ.

ამ ახალი კანონით საქართველოს მოქალაქეები ვალდებული ხდებიან, სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის საქმეების გამოსაკვლევად ინფორმაცია მიაწოდონ (თუ სახალხო დამცველი ამას მოითხოვს მოქალაქისგან), ხოლო, დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, მოქალაქე დაჯარიმდება.

სახალხო დამცველი ქალბატონი ნინო ლომჯარია (რომელსაც ხალხში “სახალხო გარმყვნელი” შეარქვეს), ცნობილია თავისი პროსოდომიტური აზროვნებითა და საქმეებით. 2018 წელს, მან ღიად განაცხადა:

“ცხადია, გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ამ განსხვავებული სახელწოდებით ჰომოსექსუალთა ოჯახების არსებობას საზოგადოება შეეგუება, ამ ურთიერთობის ფორმას ოჯახს დაარქმევენ და შვილის აყვანის უფლებას დაამატებენ. პროცესი სწორედ ამგვარი სახით ვითარდებოდა დასავლეთში და ასე განვითარდება აქაც”.

ოჯახისა და ტრადიციების დამცველი ჩვენი მეგობრები დასავლეთიდან, საკუთარი მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, გვაფრთხილებდნენ, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება:

დასავლეთშიც ჯერ კანონი მიიღეს, გარკვეული პერიოდის შემდეგ აამოქმედეს მხოლოდ იურიდიული პირების მიმართ, ანუ აჯარიმებდნენ იმ კომპანიებს, რომლებიც მამათმავლობის გარყვნილებას არ ღებულობდნენ და ბოლოს უკვე გადავიდნენ ფიზიკურ პირებზე – მოქალაქეების დაჯარიმებასა და დაკავებაზეც კი.

სწორედ ეს გველოდება ჩვენც უახლოეს მომავალში, თუ საზოგადოება მკაფიოდ არ მოსთხოვს და აიძულებს ხელისუფლებას, შეწყვიტოს მამათმავლობის სიბილწის მიზანმიმართული და გეგმაზომიერი დამკვიდრება საქართველოში.

ZNEOBA.GE-ს რედაქცია